กขผ1

ชื่อพันธุ์ - กขผ1
ชนิด - ข้าวเจ้าลูกผสม
คู่ผสม - IR79156A / IR79156B / JN29-PTT-43-1-5-5-1-3-1R
ประวัติพันธุ์ -

เป็นข้าวลูกผสมสายพันธุ์ PTT06001H  ที่ผลิตในระบบ 3  สายพันธุ์ โดยมีพันธุ์แม่คือ สายพันธุ์เรณูเป็นหมัน IR79156A ของสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ  ที่มีสายพันธุ์ IR79156B เป็นสายพันธุ์รักษาเรณูเป็นหมัน

การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการบริหาร กรมการข้าว มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้าลูกผสม สูงประมาณ 116 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 115 วัน
  -


มีจำนวนรวงต่อกอ 8 รวง (ระยะปักดำ 20 x 20 ซม.) จำนวนเมล็ดต่อรวง 200-250   เมล็ด มีเมล็ดดีต่อรวง 85เปอร์เซ็นต์ น้ำหนัก 1,000  เมล็ด หนัก 24.72 กรัม
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  -

ต้านทานต่อโรคไหม้ในบางพื้นที่ ค่อนข้างต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว แต่อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคขอบใบแห้ง
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.4 x 2.4 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.3 x 2.1 x 1.8 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 27.0%
  -

ข้าวสวย ร่วน ไม่เกาะติด

ผลผลิต - ประมาณ 1006 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น

-

ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1006 กก./ไร่ สูงกว่าพันธุ์ปทุมธานี 1 (666 กก./ไร่)
และสุพรรณบุรี 1 (817 กก./ไร่) คิดเป็นร้อยละ 51 และ 23 ตามลำดับ

ข้อควรระวัง

-

อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคขอบใบแห้ง ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคไหม้ในเขตพิษณุโลก
พื้นที่แนะนำ - ปลูกในพื้นที่นาชลประทานในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง