ซีพี 304 (CP 304)

ชื่อพันธุ์ - ซีพี 304 (CP 304)
ชนิด - ข้าวเจ้าลูกผสม
คู่ผสม - สุพรรณบุรี1 / IR58025A / KHR0101
ประวัติพันธุ์ -

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด ที่ฟาร์มกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  โดยเริ่มปรับปรุงพันธุ์ข้าวเจ้าลูกผสมชนิด 3 สายพันธุ์  พ.ศ. 2544 ปรังปรุงสายพันธุ์พ่อ (R-line) โดยนำข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1  ไปชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ และปลูกคัดเลือกต้นกลายพันธุ์แบบสืบตระกูล ตั้งแต่ M1 - M7 ได้สายพันธุ์บริสุทธิ์ KHR20120-12-20-7-4-2-2และปรับปรุงสายพันธุ์แม่ (A-line)  โดยนำข้าวสายพันธุ์ KHR0101 ผสมกับสายพันธุ์แม่ IR58025A และปลูกทดสอบ F1 ที่มีละอองเรณูเป็นหมัน เพื่อเป็นสายพันธุ์รักษาความเป็นหมัน

การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการบริหาร กรมการข้าว มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้าลูกผสม สูงประมาณ 102-104 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 103-104 วัน
  - ต้นค่อนข้างแข็ง ทรงกอตั้ง ใบสีเขียวเข้ม ใบธงตั้ง
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - รูปร่างเมล็ดยาวเรียว ท้องไข่น้อย
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.3 x 2.5 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.6 x 2.1 x 1.8 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 27.41%
  - คุณภาพข้าวสุกร่วน แข็ง
ผลผลิต - ประมาณ 938 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคใบหงิก โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบสีส้ม
และโรคไหม้
  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พื้นที่แนะนำ - พื้นที่นาชลประทานที่เกษตรกรมีความพร้อมและดินอุดมสมบูรณ์