ไข่มดริ้น 3

 
 

ชื่อพันธุ์ -

ไข่มดริ้น 3

ชนิด - ข้าวเจ้า
ประวัติพันธุ์ - เป็นข้าวพื้นเมืองที่ได้รวบรวมจากจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. 2538
การรับรองพันธุ์

-

คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 28  กันยายน  2553

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้าต้นสูง สูงประมาณ 176 เซนติเมตร
  - ไวต่อช่วงแสง
  -

ทรงกอตั้ง แผ่นใบสีเขียวเข้ม   ใบธงอยู่ในแนวนอน รวงยาว
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 2 สัปดาห์
  - ท้องไข่น้อย
  -

เมล็ดข้าวเปลือก ยาว xกว้าง x หนา = 9.47 x 2.5 x 1.9 มิลลิเมตร
  -

เมล็ดข้าวกล้อง ยาว xกว้าง x หนา = 6.9 x 2.0 x 1.7 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 21.8 %
  -

คุณภาพการสีดีมาก ให้ข้าวเต็มเมล็ด

ผลผลิต -

ประมาณ 436 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น - ไวต่อช่วงแสง
  - ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เล็บนกปัตตานี ร้อยละ 18
  - คุณภาพเมล็ดดี มีท้องไข่น้อย ข้าวสวยค่อนข้างร่วนและค่อนข้างนุ่ม
ข้อควรระวัง -

อ่อนแอต่อโรคไหม้  

พื้นที่แนะนำ-เขตปลูกข้าวเพื่อบริโภค ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่มีนิเวศการปลูกข้าวคล้ายกัน