ช่อลุง 97

 

ชื่อพันธุ์ - ช่อลุง 97
ชนิด - ข้าวเจ้า
ประวัติพันธุ์ - เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุดในจังหวัดปัตตานี และ สงขลา ปี 2542 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีได้เก็บรวบรวมพันธุ์จากแปลงเกษตรกร อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นแหล่งที่เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์นี้มากที่สุด
การรับรองพันธุ์

-

คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 28  กันยายน  2553

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้าต้นสูง สูงประมาณ 197 เซนติเมตร
  -

ทรงกอตั้ง  ใบและกาบใบสีเขียว    คอรวงยาว  รวงแน่นปานกลาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์
  - ท้องไข่ปานกลาง
  -

เมล็ดข้าวเปลือก ยาว xกว้าง x หนา = 10.2 x 2.4 x 1.9 มิลลิเมตร
  -

เมล็ดข้าวกล้อง ยาว xกว้าง x หนา = 7.1 x 2.0 x 1.6 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 23.9%
  -

ข้าวสวย   ผิวค่อนข้างมัน  การเกาะตัวค่อนข้างเหนียว  เนื้อสัมผัสนุ่ม

ผลผลิต -

ประมาณ 564 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น - ไวต่อช่วงแสง
  - มีคอรวงยาวเหมาะสำหรับการเก็บเกี่ยวด้วยแกระ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ยังนิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน
  - คุณภาพเมล็ดดี คุณภาพการสีดี คุณภาพการหุงต้มข้าวสุกร่วน ตรงกับรสนิยมในการบริโภคข้าวของประชากรในพื้นที่
ข้อควรระวัง -

ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคไหม้ และอ่อนแอมากต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

พื้นที่แนะนำ


-


เหมาะสำหรับปลูกในสภาพนาสวนนาน้ำฝนฤดูนาปี บริเวณที่ราบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสงขลา