กข8 (RD8) 

ชื่อพันธุ์ - กข8 (RD8)
ชนิด - ข้าวเหนียว
คู่ผสม - เหนียวสันป่าตอง*2 / ไออาร์ 262
ประวัติพันธุ์- 
ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์เหนียวสันป่าตอง กับพันธุ์ไออาร์ 262 ในปี พ.ศ.2509 แล้วผสมกลับไปหาพันธุ์เหนียวสันป่าตองอีกครั้งหนึ่ง ในปี พ.ศ.2510 โดยผสมพันธุ์และคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวบางเขนได้สายพันธุ์ BKN6721 เมล็ดพันธุ์ผสมชั่วที่ 2 ถูกส่งไปให้สถานีทดลองข้าวขอนแก่นทำการปลูกคัดเลือกต่อ และได้เปลี่ยนชื่อคู่ผสมตามรหัสของสถานีเป็นสายพันธุ์ KKN6721 สถานีทดลองข้าวขอนแก่นได้ทำการคัดเลือกและปลูกเปรียบเทียบผลผลิต จนได้สายพันธุ์ KKN6721-5-7-4
 
การรับรองพันธุ์

-

 
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2521

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 150 เซนติเมตร
  - ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 23 พฤศจิกายน
  - ลำต้นและใบสีเขียวเข้ม ใบธงตั้ง ฟางแข็ง ชูรวงอยู่เหนือใบ เมล็ดข้าวค่อนข้างป้อม ลำต้นแข็ง
  - สีเมล็ดข้าวเปลือก แถบสีน้ำตาลบนพื้นสีฟาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.3 x 2.9 x 2.2 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.1 x 2.5 x 1.9 มิลลิเมตร
  - คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม
ผลผลิต - ประมาณ 585 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น - ลำต้นแข็ง ไม่ล้มง่าย เหมาะสำหรับปลูกในสภาพที่ลุ่ม
  - ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงบั่ว
  - ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง
พื้นที่แนะนำ - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ