เจ๊กเชย 1


ชื่อพันธุ์ - เจ๊กเชย 1 
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - เหลืองทองนาปรัง / ไออาร์8
ประวัติพันธุ์ -

เป็น พันธุ์ที่คัดเลือกมาจากข้าวพันธุ์เจ๊กเชยพื้นเมือง ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีชื่อเสียง
ของอ.เสาไห้ จ.สระบุรี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จึงได้เริ่มต้นปรับปรุงพันธุ์ใน
ฤดูนาปี 2545 โดยเก็บรวบรวมพันธุ์จากแปลงเกษตรกร ใน จ.สระบุรี จำนวน
34 ตัวอย่างพันธุ์ ทำการปลูกคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) ได้สายพันธุ์
PTTC02019 แล้วคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ (pure line selection) จนได้
สายพันธุ์บริสุทธิ์ PTTC02019-1 ในฤดูนาปี 2546 ปลูกทดสอบผลผลิตใน
แปลงเกษตรกร ทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคและแมลงที่สำคัญทดสอบการตอบ
สนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน วิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและเคมี 

การรับรองพันธุ์
-

คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว  มีมติรับรองพันธุ์  
ชื่อ เจ๊กเชย 1  เพื่อแนะนำให้เกษตรกรปลูก  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551      


ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง    สูงเฉลี่ย 160-170 เซนติเมตร   
  - อายุเก็บเกี่ยว 10 ธันวาคม 
  - ทรงกอตั้ง ใบสีเขียว ใบธงหักลง คอรวงยาว
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ขนสั้น 
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง  x หนา = 10.3 x 2.5 x 2.0  มิลลิเมตร  
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง  x หนา = 7.7 x 2.1 x 1.7  มิลลิเมตร   
  - ปริมาณอมิโลสสูง  (27.1%) ,คุณภาพข้าวสุกค่อนข้างแข็ง 
  -  ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 6-7 สัปดาห์ 
ผลผลิต - ประมาณ 812 กิโลกรัมต่อไร่ 
ลักษณะเด่น

-

ข้าวสารมีคุณภาพดีแบบข้าวเสาไห้  หุงขึ้นหม้อ ร่วนเป็นตัวไม่เกาะกัน
เนื้อสัมผัสจากการชิมค่อนข้างแข็ง แต่มีความนุ่ม ไม่แข็งกระด้าง   

  - สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เส้นและขนมได้ดี 
  - สามารถ ปลูกได้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในเรื่องน้ำท่วม เนื่องจากเป็นข้าวต้นสูงและทนน้ำท่วมได้ดีกว่าข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงในพื้นที่เดียวกัน 
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานต่อโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
พื้นที่แนะนำ


-


จังหวัดสระบุรีและใกล้เคียงที่มีนิเวศการเกษตรคล้ายคลึงกันเมล็ดข้าวเปลือก
และข้าวสารสายพันธุ์ PTTC02019-1