กข14 (RD14)


ชื่อพันธุ์ - กข14 (RD14)
ชนิด - ข้าวเหนียว
คู่ผสม - IR54883-8-2-3 / กข6 และ IR54883-8-2-3 / ขาวดอกมะลิ 105
ประวัติพันธุ์ -
ได้จากการผสมคู่ (double cross) ระหว่างคู่ผสม IR54883-8-2-3 และ กข6 กับคู่ผสม IR54883-8-2-3 และขาวดอกมะลิ 105 ที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ในปี 2535  เปรียบ เทียบผลผลิตภายในสถานีและนำเข้าเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน และแปลงทดลองดงหลักหมื่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  และเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ในจังหวัดแพร่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ และแม่ฮ่องสอน ในฤดูนาปี 2544-ฤดูนาปรัง 2548
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว มีมติรับรองพันธุ์ชื่อ กข14 เพื่อแนะนำให้เกษตรกรปลูก เมื่อวันที่ 26  กันยายน 2551ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 105-120 เซนติเมตร  
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง- อายุเก็บเกี่ยว 134-138 วัน 
  - ทรงกอตั้ง ต้นแข็ง กาบใบและใบมีสีเขียว 
  - เมล็ดข้าวเปลือกส่วนใหญ่สีฟางขีดน้ำตาล เปลือกเมล็ดมีขนสั้น
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.6 x 3.0 x 2.3 มิลลิเมตร     
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.5 x 2.5 x 2.0 มิลลิเมตร
  - คุณภาพข้าวสุกเหนียวนุ่ม 
  - ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 9 สัปดาห์
ผลผลิต - ประมาณ 666  กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - เป็นข้าวเหนียวเมล็ดยาวที่มีคุณภาพการสีดีมาก
  - ค่อนข้างต้านทานโรคไหม้ และขอบใบแห้งในภาคเหนือตอนบน
  - เป็นข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง กอตั้ง ต้นแข็ง ปลูกได้ตลอดปี
ข้อควรระวัง - อ่อนแอต่อแมลงบั่ว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว
พื้นที่แนะนำ - เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานหรือมีแหล่งน้ำที่เหมาะสม เขตภาคเหนือตอนบน สามารถปลูกได้ทั้งฤดูนาปีและฤดูนาปรัง