กข15 (RD15) 

ชื่อพันธุ์ - กข15 (RD15)
ชนิด - ข้าวเจ้า
ประวัติพันธุ์- 
ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ โดยการใช้รังสีชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ โดยใช้รังสีแกมมาปริมาณ 15 กิโลแรด อาบเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในปี พ.ศ. 2508 แล้วนำมาปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวต่างๆ ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนได้สายพันธุ์ KDML 105´65G1U-45
การรับรองพันธุ์

-

 
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2521

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 140 เซนติเมตร
  - ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 10 พฤศจิกายน
  - ลำต้นและใบสีเขียวอ่อน ใบธงทำมุมกับคอรวง รวงอยู่เหนือใบ ใบยาว ค่อนข้างแคบ
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ปลายบิดงอเล็กน้อย
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 7 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.7 x 2.5 x 1.9 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา =7.5 x 2.1 x 1.7 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 14-17 %
  - คุณภาพข้าวสุก นุ่ม มีกลิ่นหอม
ผลผลิต - ประมาณ 560 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ทนแล้งได้ดีพอสมควร
  - อายุเบา เก็บเกี่ยวได้เร็ว
  - คุณภาพการหุงต้ม นุ่ม มีกลิ่นหอม
  - คุณภาพการสีดี เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง เรียวยาว
  - นวดง่าย
  - ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้
  - ไม่ต้านทานแมลงบั่ว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและหนอนกอ
  - ล้มง่าย ฟางอ่อน เมล็ดร่วงง่าย
พื้นที่แนะนำ - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ