สรีรวิทยาของข้าว
             ต้นข้าวเจริญเติบโตทั้งทางลำต้นและทางการสืบพันธุ์ โดยมีระยะเวลาของการเจริญเติบโตทั้ง 2 ระยะแยกจากกัน การเจริญเติบโตและส่วนประกอบต่างๆ สามารถแสดงตามรูปภาพให้เข้าใจเบื้องต้น ดังนี้

1. การเจริญเติบโตทางลำต้น
- ส่วนประกอบของรวงข้าว (panicle)
- การสร้างดอกอ่อนเป็นรวงอ่อน
- ส่วนประกอบของดอกข้าว (spikelet)
2. การเจริญเติบโตทางการสืบพันธุ์
- พัฒนาการของเมล็ดข้าว
- ส่วนประกอบของข้าวเปลือก (whole grain rice)
- ส่วนประกอบของข้าวกล้อง ( brown rice) และข้าวสาร (milled rice)


การแตกกอครั้งแรก                          30 วัน                        50 วัน                  ระยะออกรวง

รูปแสดงการเจริญเติบโตทางลำต้นข้าว

[กลับข้างบน]รูปแสดงส่วนประกอบของรวงข้าว (panicle)

[กลับข้างบน]


รูปแสดงการสร้างดอกอ่อนเป็นรวงอ่อน

[กลับข้างบน]


รูปแสดงส่วนประกอบของดอกข้าว (spikelet)

[กลับข้างบน]


รูปแสดงพัฒนาการของเมล็ดข้าว

[กลับข้างบน]


รูปแสดงส่วนประกอบของข้าวเปลือก (whole grain rice)

[กลับข้างบน]


รูปแสดงส่วนประกอบของข้าวกล้อง ( brown rice) และข้าวสาร (milled rice)

[กลับข้างบน]