กข6 (RD6) 

ชื่อพันธุ์ - กข6 (RD6)
ชนิด - ข้าวเหนียว
ประวัติพันธุ์- 
ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ โดยการใช้รังสีชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ โดยใช้รังสีแกมมาปริมาณ 20 กิโลแรด อาบเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 แล้วนำมาปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวบางเขนและสถานีทดลองข้าวพิมาย จากการคัดเลือกได้ข้าวเหนียวหลายสายพันธุ์ในข้าวชั่วที่ 2 นำไปปลูกคัดเลือกจนอยู่ตัวได้สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงสุดคือ สายพันธุ์ KDML105´65-G2U-68-254 นับว่าเป็นข้าวพันธุ์ดีพันธุ์แรกของประเทศไทย ที่ค้นคว้าได้โดยใช้วิธีชักนำพันธุ์พืชให้เปลี่ยนกรรมพันธุ์โดยใช้รังสี
การรับรองพันธุ์

-

 

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2520

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 154 เซนติเมตร
  - ไวต่อช่วงแสง
  - ทรงกอกระจายเล็กน้อย ใบยาวสีเขียวเข้ม ใบธงตั้ง เมล็ดยาวเรียว
  -
 
เมล็ดข้าวเปลือกสีน้ำตาล
  - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 21 พฤศจิกายน
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 9.9 x 2.7 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.2 x 2.2 x 1.7 มิลลิเมตร
  - คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม มีกลิ่นหอม

ผลผลิต - ประมาณ 666 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ให้ผลผลิตสูงและทนแล้งดีกว่าพันธุ์เหนียวสันป่าตอง
  - คุณภาพการหุงต้มดี มีกลิ่นหอม
  - ลำต้นแข็งปานกลาง
  - ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล
  - คุณภาพการสีดี
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้
  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงบั่ว
พื้นที่แนะนำ - ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ