ปราจีนบุรี 1 (Prachin Buri 1) 

ชื่อพันธุ์ - ปราจีนบุรี 1 (Prachin Buri 1)
ชนิด - ข้าวเจ้า
ประวัติพันธุ์ - พ.ศ. 2519 สร้างคู่ผสมรวม โดยรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ผสมชั่วต่างๆ ที่เหลือจากการปลูกทดสอบ ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ดีเด่น คือ SPR´76 Com3-5-2
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตรมีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2541

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นพันธุ์ข้าวเจ้า สูงประมาณ 170 เซนติเมตร
  - ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยว 25 ธันวาคม
  - ทรงกอตั้ง ลำต้นค่อนข้างแข็ง สีเขียว กาบใบและใบสีเขียว รวงยาว ระแง้ถี่
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 7 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.6 x 2.8 x 2.1 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.4 x 2.4 x 1.8 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 26-27 %
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง
ผลผลิต - ประมาณ 450 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - คุณภาพการสีดี
  - เป็นข้าวที่มีอมิโลสสูง แปรรูปเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน และแป้งได้ดี
  - ต้านทานโรคไหม้ในระยะกล้า และค่อนข้างต้านทานโรคใบขีดโปร่งแสง
  - ทนต่อสภาพจมน้ำ และขึ้นน้ำได้ปานกลาง
  - ต้านทานหนอนกอ
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม เพลี้ยจักจั่นสีเขียว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในสภาพเรือนทดลอง
พื้นที่แนะนำ - เขตที่ราบลุ่มน้ำลึกไม่เกิน 100 เซนติเมตร ในภาคกลาง ภาคตะวันออก และ ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งมีน้ำท่วมขังนาน 1 – 3 เดือน และน้ำแห้งในช่วงปลายเดือน ธันวาคม