กข5 (RD5)


 
 

ชื่อพันธุ์ - กข5 (RD5)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - พวงนาค 16 / ซิกาดิส
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์พวงนาค 16 ของไทยกับพันธุ์ซิกาดิส ของอินโดนีเซีย ได้ผสมพันธุ์และคัดเลือกแบบสืบตระกูลที่สถานีทดลองข้าวบางเขน เมื่อปี พ.ศ.2508 จนได้สายพันธุ์ BKN6517-9-2-2
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2516

 

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้าต้นสูง สูงประมาณ 145 เซนติเมตร
  - 
เป็นพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสงเล็กน้อย เหมาะที่จะปลูกเป็นข้าวนาปี ถ้าปลูกตามฤดูกาลจะเก็บเกี่ยวได้ปลายเดือนพฤศจิกายน แต่ถ้าปลูกในฤดูนาปรังหรือไม่ปลูกตามฤดูกาล อายุจะอยู่ระหว่าง 140-160 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเดือนที่ปลูก
  - ลำต้นสีม่วง มีรวงยาว ต้นแข็งไม่ล้มง่าย
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 6 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟางก้นจุด
  - ท้องไข่น้อย
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว xกว้าง x หนา = 10.2 x 2.5 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว xกว้าง x หนา = 7.5x2.6 x 1.8 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 29-31%
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน

ผลผลิต - ประมาณ 567 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - สามารถปลูกได้ในที่ลุ่ม น้ำลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตร และจัดเป็นข้าวทนน้ำลึก (ไม่เกิน 1 เมตร)
  - คุณภาพการสีดี
  - มีอายุหนักกว่าพันธุ์ กข1 จะสุกแก่พร้อมๆ กับพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของชาวนา ทำให้ลดความเสียหายจากนกหนู
  - ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ และโรคใบสีส้มปานกลาง
  - เมล็ดไม่ร่วงง่ายเมื่อเก็บเกี่ยว
ข้อควรระวัง -

 
ไม่เหมาะที่จะปลูกในฤดูนาปรัง เพราะผลผลิตค่อนข้างต่ำ อาจมีอายุถึง 160 วัน จะมีปัญหาในการเก็บเกี่ยวและตาก
  - นวดยาก ระแง้ค่อนข้างเหนียว
  - ไม่ต้านทานโรคใบหงิก โรคคอรวงเน่า และโรคใบจุดสีน้ำตาล
  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และหนอนกอ
พื้นที่แนะนำ - ทุกภาคที่มีการชลประทานหรือควบคุมระดับน้ำได้