คณะทำงานจัดทำองค์ความรู้เรื่องข้าว

       คณะทำงานจัดทำองค์ความรู้เรื่องข้าว เวอร์ชั่น 2 นี้ ได้ดำเนินการพัฒนาต่อจาก องค์ความรู้เรื่องข้าว เวอร์ชั่น 1    โดยคณะทำงานที่ได้ร่วมดำเนินการจัดทำ มี  2 คณะ ดังนี้

คณะทำงานจัดทำองค์ความรู้เรื่องข้าว เวอร์ชั่น 1

1. อนุกรรมการจัดการและดำเนินการจัดทำองค์ความรู้ด้านข้าว

 • นายนพรัตน์  ม่วงประเสริฐ
 • นายวิชิต  ศิริสันทนะ
 • นายองอาจ วีระโสภณ
 • นางสาวนิภา  จันท์ศรีสมหมาย
 • นางนงรัตน์  นิลพานิชย์
 • นางลัดดาวัลย์ กรรณนุช
 • นายวิวัฒน์  อิงคะประดิษฐ์
 • นางวิไลลักษณ์ สมมุติ
 • นายบุญดิษฐ์  วรินทร์รักษ์
 • นางวิไล  ปาละวิสุทธิ์
 • นายเกรียงไกร พันธุ์วรรณ์

2 อนุกรรมการรวบรวมข้อมูลด้านพันธุ์ข้าว

 • นางวิไลลักษณ์  สมมุติ
 • นายเกรียงไกร  พันธุ์วรรณ์
 • นายสำเริง  แซ่ตัน
 • นายสุวัฒน์  เจียระคงมั่น
 • นายสุรเดช  ปาละวิสุทธิ์
 • นายวราพงษ์  ชมาฤกษ์
 • นายอัฒพล  สุวรรณวงศ์
 • นายสุนิยม  ตาปราบ
 • นายสมทรง  โชติชื่น
 • นายบุญรัตน์  จงดี
 • นายอภิชาติ  เนินพลับ
 • นางสาวอรพิน  วัฒเนสก์

3 อนุกรรมการรวบรวมข้อมูลด้านแมลงศัตรูข้าว

 • นางสาวนิภา  จันท์ศรีสมหมาย
 • นางสาวจินตนา  ทยาธรรม
 • นางถนอมจิตร  ฤทธิ์มนตรี
 • นายอภิชาติ  ลาวัลย์ประเสริฐ
 • นายจิระพงษ์  ใจรินทร์
 • นายกิจติพงษ์  เพ็งรัตน์
 • นางวันทนา  ศรีรัตนศักดิ์

4 อนุกรรมการรวบรวมข้อมูลด้านโรคข้าว

 • นางนงรัตน์ นิลพานิชย์
 • นายพากเพียร อรัญนารถ
 • นายพูนศักดิ์  เมฆวัฒนากาญจน์
 • นางอัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ
 • นางสาวรัศมี  ฐิติเกียรติพงศ์

5 อนุกรรมการรวบรวมข้อมูลด้านปุ๋ยและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • นายองอาจ  วีระโสภณ
 • นางสาวกรรณิกา นากลาง
 • นายโยธิน คนบุญ
 • นางกิ่งแก้ว คุณเขต
 • นายเฉลิมชาติ  ฤาไชยคาม
 • นางสาวสิริมา  ปั้นศิริ

6 อนุกรรมการรวบรวมข้อมูลด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาชลประทานและข้าวนาน้ำฝน

 • นางลัดดาวัลย์  กรรณนุช
 • นายอานันท์  ผลวัฒนะ
 • นายลือชัย  อารยะรังสฤษฎ์
 • นายบุญดิษฐ์  วรินทร์รักษ์
 • นายปัญญา  ร่มเย็น
 • นายอาทิตย์  กุคำอู
 • นายชุติวัฒน์  วรรณสาย
 • นายทองมา  มานะกุล
 • นายชิษณุชา  บุดดาบุญ
 • นายปิยะพันธ์  ศรีคุ้ม
 • นายคมสันต์  นครศรี
 • นางจรรยา  มณีโชติ

7 อนุกรรมการรวบรวมข้อมูลด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปข้าว

 • นางวิไล  ปาละวิสุทธิ์
 • นางอัญชลี  ประเสริฐศักดิ์
 • นางสุภาณี  จงดี
 • นางสาวกัญญา  เชื้อพันธุ์
 • นางสาวสอาง  ไชยรินทร์
 • นางพวงทอง  ยินอัศวพรรณ
 • นางพรรณี  ทองเกตุ
 • นางสุนันทา  วงศ์ปิยะชน
 • นางสาวบุษกร  มงคลพิทยาธร

8 อนุกรรมการรวบรวมข้อมูลด้านข้าวอินทรีย์

 • นายบุญดิษฐ์  วรินทร์รักษ์
 • นางสาวกรรณิกา นากลาง
 • นายเรวัต  ภัทรสุทธิ
 • นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข
 • นายสรรเสริญ  เสียงใส
 • นายนิทัศน์  สิทธิวงศ์

9 อนุกรรมการรวบรวมข้อมูลด้านเครื่องจักรกลการเกษตร

 • นายอนุสร  เวชสิทธิ์

 


 

คณะทำงานจัดทำองค์ความรู้เรื่องข้าว เวอร์ชั่น 2

1 อนุกรรมการจัดการและดำเนินการจัดทำองค์ความรู้ด้านข้าว

 • นายวิวัฒน์  อิงคะประดิษฐ์
 • นายวิชิต  ศิริสันธนะ
 • นายสุทธกานต์  ใจกาวิล
 • นายเกรียงไกร พันธุ์วรรณ์

2 อนุกรรมการรวบรวมข้อมูลด้านพันธุ์ข้าว

 • นายสุนิยม  ตาปราบ
 • นายสำเริง  แซ่ตัน
 • นายสุวัฒน์  เจียระคงมั่น
 • นายสุรเดช   ปาละวิสุทธิ์
 • นายนิทัศน์   สิทธิวงศ์
 • นายวราพงษ์  ชมาฤกษ์
 • นายอัฒพล  สุวรรณวงศ์
 • นายสมทรง  โชติชื่น
 • นายบุญรัตน์   จงดี
 • นายสกุล  มูลคำ
 • นางสุธีรา  มูลศรี
 • นางสาวอรพิน  วัฒเนสก์

3 อนุกรรมการรวบรวมข้อมูลด้านแมลงศัตรูข้าว

 • นางวันทนา  ศรีรัตนศักดิ์
 • นางถนอมจิตร  ฤทธิ์มนตรี
 • นายจิระพงษ์  ใจรินทร์
 • นายกิจติพงษ์   เพ็งรัตน์
 • นายอภิชาต   ลาวัลย์ประเสริฐ
 • นางสาวสุกัญญา  เทพันดุง 

4 อนุกรรมการรวบรวมข้อมูลด้านโรคข้าว

 • นางนงรัตน์ นิลพานิชย์
 • นายพากเพียร อรัญนารถ
 • นายพูนศักดิ์  เมฆวัฒนากาญจน์
 • นางอัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ
 • นางวิชชุดา  รัตนกาญจน์
 • นางสาวรัศมี   ฐิติเกียรติพงศ์
 • นางสาววันพร  เข็มมุกด์

5 อนุกรรมการรวบรวมข้อมูลด้านปุ๋ยและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • นางสาวกรรณิกา   นากลาง
 • นางวลัยพร   แสนวงศ์
 • นายโยธิน  คนบุญ
 • นางกิ่งแก้ว  คุณเขต
 • นายเฉลิมชาติ  ฤาไชยคาม
 • นางสุกัญญา  กองเงิน
 • นางสาวสิริมา  ปั้นศิริ

6 อนุกรรมการรวบรวมข้อมูลด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาชลประทานและข้าวนาน้ำฝน

 • นายลือชัย   อารยะรังสฤษฎ์
 • นายบุญดิษฐ์  วรินทร์รักษ์
 • นายพิสิฐ  พรหมนารท
 • นายปัญญา   ร่มเย็น
 • นายอาทิตย์  กุคำอู
 • นายชุติวัฒน์  วรรณสาย
 • นายทองมา  มานะกุล
 • นายปิยะพันธ์  ศรีคุ้ม
 • นายชิษณุชา   บุดดาบุญ

7 อนุกรรมการรวบรวมข้อมูลด้านเมล็ดพันธุ์

 • นางวิไล  ปาละวิสุทธิ์
 • นางพรทิพย์   ถาวงศ์
 • นางอัญชลี  ประเสริฐศักดิ์

8 อนุกรรมการรวบรวมข้อมูลด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปข้าว

 • นางละม้ายมาศ  ยังสุข
 • นางสุภาณี  จงดี
 • นางสาวสอาง  ไชยรินทร์
 • นางสาวสุนันทา  วงศ์ปิยชน
 • นางสุพัตรา  สุวรรณธาดา
 • นางสาวรุจิรา  ปรีชา
 • นางสาวกัญญา  เชื้อพันธุ์
 • นางสาววัชรี  สุขวิวัฒน์

9 อนุกรรมการรวบรวมข้อมูลด้านข้าวอินทรีย์

 • นายบุญดิษฐ์  วรินทร์รักษ์
 • นางสาวกรรณิกา  นากลาง
 • นายเรวัต   ภัทรสุทธิ
 • นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข
 • นายสรรเสริญ  เสียงใส
 • นายรณชัย  ช่างศรี

10 อนุกรรมการรวบรวมข้อมูลด้านเครื่องจักรกลการเกษตร

 • นายอนุสร  เวชสิทธิ์

  บริหารจัดการภายใต้โครงการ LEARN-IT  โดย นายเกรียงไกร  พันธุ์วรรณ์  
  ประสานงาน และดำเนินงานด้านเทคนิค  โดย นายสุทธกานต์  ใจกาวิล