ความหมายของข้าวอินทรีย์
  องค์รวม (holistic) ของการผลิตพืชอินทรีย์
  หลักการพื้นฐาน (basic aspects) ของการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
  หลักการผลิตข้าวอินทรีย์
  ระบบการตรวจสอบและรับรอง
  ศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ในประเทศไทย
  กระบวนการ(procession)ของการผลิตข้าวอินทรีย์ ตามมาตรฐานสากล
  รูปแบบการผลิตพืช (production model) สำหรับข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์
  การควบคุมวัชพืชในนาหว่านข้าวแห้งสำหรับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
  รายการสารที่อนุญาตให้ใช้ได้
 
ปริมาณธาตุอาหารหลักในวัสดุอินทรีย์
 
การปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อการค้า
 
กรณีตัวอย่าง (prototype) การผลิตข้าวอินทรีย์great harvest และ ไทไท
 
ของดีจากนาอินทรีย์

  ภาคเหนือตอนบน
  ภาคเหนือตอนล่าง
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  ภาคกลาง
  ภาคใต้

14 คำถามที่ถูกถามบ่อย


วีดิทัศน์ "จากการยอมรับสู่การผลิตข้าวอินทรีย์"

การรับชมวีดิทัศน์
- กดปุ่ม เพื่อเล่นวีดีโอ
- คลิ๊กสองครั้ง (double click) ที่หน้าจอเพื่อขยายให้เต็มจอ (full screen)
- กดปุ่ม Esc เพื่อกลับมายังหน้าจอปกติ


กลับเมนูหลัก