การหว่านถั่วเขียวร่วมกับข้าวในสภาพนาหว่าน

การปลูกถั่วลิสงหลังเก็บเกี่ยวข้าวในนาโดยไม่อาศัยน้ำชลประทาน

การปลูกถั่วเขียวก่อนปักดำข้าวในนาโดยอาศัยน้ำฝน